DVPP | Webináře

Nabízíme vzdělávání formou online seminářů na vybraná pedagogická, speciálně-pedagogická, psychologická, právní a další témata přednášená zkušenými odborníky z praxe, z pohodlí Vašeho domova.

Po náročném pracovním dni nabízíme online přednášky, stačí se jen přihlásit na vybraný seminář a získat cenné informace na probírané téma. Během semináře je prostor na Vaše dotazy, semináře jsou recenzovány dalším odborníkem z praxe, přístup k materiálům a opětovné přehrání záznamu.

Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávací akce, online podporu na 3 měsíce, materiály k probíranému tématu.

vlavici.cz DVPP a webináře

Obvyklá délka semináře je 70 minut

Materiály v elektronické podobě

Online podpora na 3 měsíce

Nejnovější webináře

Žák s vývojovou dysfázií na základní škole
16 prosince
19:00 - 20:10
Speciálně pedagogická témata

Cílem webináře je získat teoretické a praktické znalosti- zabývat se budeme definicí, příčinami, symptomy, prognózou a diagnostikou. Dále se zaměříme na výuku žáka s vývojovou dysfázií  (odraz komunikační poruchy ve výuce, opatření v individuálním vzdělávacím plánu, vhodné pomůcky, kazuistiky), výuka čtení a psaní u dětí s vývojovou dysfázií, využití speciálního  softwaru a tabletů ve výuce. V praktické části se seznámíme s dostupnými pomůckami pro děti s vývojovou dysfázií, s odbornou literaturou a audio ukázkami dětí s vývojovou dysfázií. Účastník může s lektorem komunikovat pomocí online chatu.

Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě?
6 ledna
19:00 - 20:10
Psychologická témata

Po dobu 70  minut budou účastníci zapojení do webináře s názvem Zvládání emocí aneb jak na „zlobivé dítě“ seznámeni s tématem „výchovy bez úhony“.  Zjistíme, jak zacházet s emocemi dítěte, jak reagovat na vztek a agresi, strach a sklíčenost. Vše si vysvětlíme na konkrétních příkladech. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit, abychom je přivedli ke spolupráci bez opakování povelů, nebo proč vlastně děti zlobí a jak jim pomoci. 

Oblasti ve kterých vzděláváme

Speciálně pedagogická témata

 • školní zralost;
 • práce se žákem se SVP;
 • tvorba individuálního vzdělávacího plánu;
 • podpůrná opatření na základní škole;
 • logopedická témata;
 • začleňování žáků se SVP;
 • práce se žáky s OMJ aj.

Psychologická témata

 • poruchy chování, ADHD;
 • pochvaly a tresty;
 • prezentační dovednosti u pedagogů;
 • práce s "problémovým" žákem aj.

Sociálně-patologické jevy

Medailonky našich odborníků

Pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce, lektor

Vystudoval speciální pedagogiku a učitelství pro mateřské školy a první stupeň základní školy, kvalifikaci si doplnil i pro výkon funkce výchovného poradce. Pracuje jako učitel a výchovný poradce na základní škole a speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s postižením.

Profesně se zabývá vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení, reedukaci specifických poruch učení a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do českého prostředí. Ve volném čase se věnuje divadlu a herectví, vede divadelní soubor a v rámci své profese se zaměřuje na dramaterapii u žáků s kombinovaným postižením. 

Pedagog, speciální pedagog, lektor odborných a kreativních kurzů v rámci DVPP.

Vystudovala jsem speciální pedagogiku, obor sociálně výchovná péče o smyslově postižené na VŠ v Hradci Králové a speciální pedagogiku na MU v Brně. V současné době studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pracuje na základní škole jako učitelka na 1. stupni a speciální pedagog ve školním poradenském pracovišti. V rámci DVPP lektoruje odborné semináře pro pedagogy, vedoucí pracovníky a asistenty pedagoga.

Profesně se zabývá především vzděláváním žáků s mentálním postižením a autismem.

Ve volném čase se věnuje kreativnímu tvoření a lidové tvorbě, cestování a historii. Jsem aktivní členkou Spolku lidové tvorby Hradec Králové a Asociace malířů a malířek kraslic ČR se sídlem v Libotenicích.

Speciální pedagog, pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku a tělesnou výchovu, pracovala v mateřské škole a speciální škole jako učitelka. Současně pracuje jako speciální pedagog ve speciálně pedagogickém centru pro děti s mentální retardací.

Profesně se zabývá včasnou intervencí pro děti do 3. let, nácvikem alternativní komunikace a speciálně pedagogickou diagnostikou předškolních dětí a žáků s kombinovaným postižením. Ve volném čase se zaměřuje na lektorování skupinových lekcí bosu a aerobiku pro děti a dospělé, vede lekce pro rodiče s dětmi od tří měsíců, které zaměřuje na správný motorický vývoj.

Speciální pedagog, lektorka

Vystudovala speciální pedagogiku, kvalifikaci si rozšířila studiem prvního stupně a výchovným poradenstvím. Pracovala jako vyučující u žáků se specifickými poruchami učení a LMP, působila jako výchovný poradce školy a také jako metodik primární prevence na základní škole. Momentálně pracuje ve speciálně pedagogickém centru v Karlových Varech.

Ve svém profesním zaměření se specializuje na sociální výchovu, na žáky s poruchami autistického spektra a na jedince s kombinovaným postižením. Zabývá se ergoterapií.

Dětská psycholožka, lektorka

Vystudovala jednooborovou psychologii v Praze, dále absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik, kvalifikaci si doplňovala i několika dalšími kurzy a semináři z oblasti dětské psychologie (výcvik Sandtray-terapie v pískovišti apod.).

Pracuje jako psycholog v Pedagogicko-psychologické poradně, kde diagnostikuje poruchy pozornosti, chování, nebo intelektu (ADHD, ADD, lehké mentální postižení). Dále založila privátní praxi "Psychoterapie dětem", kde se věnuje terapeutické práci s dětmi a adolescenty. Zaměřuje se na celou škálu obtíží (traumata, úzkosti, deprese, poruchy chování, hyperaktivita apod.). Ve volném čase se věnuje rodině, pěší turistice, potápění, lyžování, nebo moderuje vědomostní kvízy.

Speciální pedagog, lektor dalšího vzdělávání

Vystudovala speciální pedagogiku a nyní dokončuje magisterský program speciální pedagogiky. Její práce je pro ni zároveň i koníčkem. Šest let pracovala jako učitelka mateřské školy. Nyní pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro vady řeči jako speciální pedagog – logoped, v mateřské škole jako speciální pedagog a vede kroužek logopedické prevence. Také se věnuje lektorování a ve volném čase sportu.

Školní speciální pedagog

Vystudovala bakalářský obor speciální pedagogiky na Jihočeské univerzitě a následně navazující magisterský na Univerzitě Karlově v Praze. Dále vystudovala bakalářský obor sociální pedagogiky na Jihočeské univerzitě se zaměřením na bezpečnost, kriminalistiku a trestní právo. Zde si také doplnila kvalifikaci pro učitelství prvního stupně ZŠ. Nyní pracuje jako školní speciální pedagog na ZŠ, ale má zkušenosti i s pozicí asistent pedagoga a vychovatelka ŠD. Profesně se zabývá žáky se specifickými poruchami učení a žáky s odlišným mateřským jazykem. Má ale bohaté zkušenosti i s žáky s tělesným a mentálním postižením. Byla dlouholetou dobrovolnicí v centru Arpida a v centru sociálních služeb Empatie v Českých Budějovicích. Ve volném čase ráda čte, tráví čas s rodinou a svým dvouletým synem a cestuje.

Psycholog, sociální pedagog se specializací na dramatické metody, certifikovaný lektor primární prevence.

Má za sebou 6 let praxe na základní škole v pozici školního psychologa, 13 let praxe s dětmi ve volnočasových aktivitách, několikaletá výuka předmětů na Psychologickém ústavu MU Brno, rovněž na Pedagogické fakultě MU Brno. V současné době je na mateřské dovolené.

Dlouhodobě se zabývá prací s dětmi i dospívajícími, a to v rovině psychologického poradenství, dále v rovině jejich osobního i sportovního rozvoje. Těší ji práce s dětmi, rodiči i učiteli, s jednotlivci i celými kolektivy.

Zapojte se do projektu

Vzdělávací portál V lavici s. r. o. hledá do svého týmu pedagogy, odborníky, lektory a další aktivní účastníky, kteří by se rádi zapojili do nového projektu.

Nabízíme spolupráci v oblasti vzdělávání, doučování žáků, poradenství, tvorbě didaktických pomůcek i dalšího.

Dlouhodobá spolupráce na zajímavém projektu pro pedagogy, žáky, školy, asistenty pedagoga i širokou veřejnost. Neváhejte nám nabídnout své služby a přidat se do projektu, který nejen vzdělává, ale i pomáhá každému, kdo pomoc potřebuje.

KONTAKTUJTE NÁS

V lavici s.r.o., Všechna práva vyhrazena, Obchodní podmínky, GDPR, Ceník